Zoeken

Vul een trefwoord in om te zoeken

×

Algemene Voorwaarden Konflex

ALGEMENE VOORWAARDEN KONFLEX B.V. VERKOOP EN LEVERING ROERENDE ZAKEN
1 Definities

Aanbod: Het aanbod gedaan door of namens Konflex, in welke vorm dan ook, waaronder mede begrepen, doch niet beperkt tot, offertes, prijsopgaven en voorstellen.
Algemene voorwaarden: Onderhavige set algemene voorwaarden.
Konflex: de gebruiker van deze Algemene voorwaarden, Konflex B.V., gevestigd te Ingen, zijnde een handelsonderneming en geen producent, die een Overeenkomst sluit met Koper.
Gebrek: Het niet voldoen van het Product aan de Overeenkomst.
Koper: Degene die, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, met Konflex een overeenkomst sluit voor het kopen van het Product.
Levertijd/Uitvoeringsperiode: De tussen Konflex en Koper afgesproken termijn waarbinnen het Product geleverd moet zijn, dan wel uitvoering moet zijn gegeven aan de Overeenkomst, door Koper en Konflex.
Order: De aanvaarding door Koper van het Aanbod van Konflex.
Overeenkomst: De tussen Koper en Konflex tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de verkoop, koop en levering van het Product waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn
Partijen: Konflex en Koper gezamenlijk.
Prijs: Het voor het Product door Koper aan Konflex te betalen bedrag.
Product: De door Konflex op grond van de Overeenkomst aan Koper te leveren roerende zaak.
2	Toepasselijkheid en uitleg
2.1 In geval van strijdigheid prevaleert de Overeenkomst boven deze Algemene voorwaarden.
2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle (uitnodigingen tot het doen van een) Aanbod, aanbieding, aanvaarding, opdracht, bevestiging, Overeenkomst en overeenkomst tussen Konflex en de Koper alsmede op alle (rechts)verhoudingen tussen partijen die hieruit voortvloeien of anderszins daarmee samenhangen.
2.3 Iedere verwijzing door de Koper naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt door de Konflex uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien een of meerdere bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden of op andere wijze hun rechtsgeldigheid verliezen, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Eerstgenoemde bepaling(en) worden in dat geval vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan het doel en de strekking hiervan.
3	Aanbieding, totstandkoming en wijziging
3.1 Elk door Konflex gedaan Aanbod is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, en wordt onder de opschortende voorwaarden gedaan, dat aan Konflex de kredietwaardigheid van Koper genoegzaam is gebleken en/of betaling door Koper met voldoende zekerheid is gewaarborgd.
3.2 Indien een Aanbod vergezeld gaat van begrotingen, plannen, catalogi en/of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde eigendom van Konflex en moeten deze op eerste verzoek daartoe van Konflex aan haar worden geretourneerd. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Konflex mogen zij niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
3.3 De Overeenkomst komt tot stand wanneer koper door middel van de Order het Aanbod van Konflex aanvaardt.
3.4 Wijziging van de Overeenkomst is voor Konflex slechts bindend indien deze door haar schriftelijk is aanvaard.
3.5 Door een wijziging van de Overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Konflex kan een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren zonder daardoor in gebreke te raken.
3.6 Als Koper aan Konflex data, tekeningen, gegevens etc. verstrekt, mag Konflex uitgaan van de juistheid ervan en zal Konflex hierop zijn Aanbod baseren.
3.7 Konflex kan niet aan zijn Aanbod worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan of had moeten begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.8 Konflex kan niet worden gehouden aan door hem verstrekte gegevens, zoals, doch niet uitsluitend, prijslijsten, brochures, folders en website voor zover in een Aanbod niet expliciet naar die gegevens wordt verwezen.
3.9 Bij een Aanbod van Konflex bestaat voor Konflex geen verplichting tot levering van een gedeelte van de Aanbieding tegen het voor dit gedeelte evenredige deel van de voor het geheel opgegeven Prijs.
4	Prijzen
4.1 Alle door Konflex gehanteerde prijzen zijn exclusief:
a. omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege,
b. eventueel in het kader van de (uitvoering van de) Overeenkomst te maken kosten, daaronder mede begrepen reis- en verblijfkosten, verzend- en administratiekosten en importkosten (waaronder tevens begrepen de kosten zoals gemeld in artikel 9.3 van deze Algemene Voorwaarden), zoals deze ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst gelden, tenzij schriftelijk anders aangegeven.
4.2 Alle prijzen zijn in euro’s, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.3 Indien bij het tot stand komen van de Overeenkomst reeds een Prijs is overeengekomen en daarna één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, mag Konflex de overeengekomen Prijs dienovereenkomstig verhogen en aan Koper in rekening te brengen.
4.4 Konflex behoudt zich het recht voor extra kosten die ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst niet zijn voorzien bij Koper in rekening te brengen.
5	(Aan)betaling en verzuim
5.1 Betaling van facturen dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder verrekeningen of inhoudingen, door storting of overmaking op (een) door Konflex aangewezen bankrekening(en). Betaling van een bedrag heeft plaatsgevonden op het moment dat dit is bijgeschreven op een bankrekening van Konflex.
5.2 Door Konflex gehanteerde betaaltermijnen betreffen fatale termijnen.
5.3 Konflex kan aanvullende voorwaarden aan betaling stellen, onder meer dat gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de factuur dient plaats te vinden op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst en/of voorafgaand aan levering van het Product en/of verscheping van het Product, waarbij Konflex bepaalt welke percentages van de Prijs en tijdens welke fase van uitvoering van de Overeenkomst deze percentages van de Prijs bij vooruitbetaling dienen te worden voldaan. Konflex kan zich tevens het recht voorbehouden pas tot levering en/of verscheping over te gaan op het moment dat betaling door Koper heeft plaatsgevonden.
5.4 Indien Koper niet (tijdig) betaalt, dan is Koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan wettelijke handelsrente dan wel een rente van 1,5% over het factuurbedrag (waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt beschouwd) verschuldigd, afhankelijk van welk van de voornoemde rentes op het moment van verzuim hoger is, maandelijks te voldoen.
5.5 Konflex is te allen tijde gerechtigd van Koper vooruitbetaling, onmiddellijke betaling of zekerheidstelling te verlangen onder opschorting van zijn leveringsplicht, voor de nakoming van alle betalingsverplichtingen van Koper tegenover Konflex. Aan dit verzoek dient direct door Koper te worden voldaan. Bij het uitblijven hiervan is Koper direct in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist.
5.6 In afwijking van het voorgaande wordt al hetgeen Koper op dat moment aan Konflex verschuldigd is, dadelijk en in het geheel opeisbaar indien:
a. Als Koper zijn verplichtingen krachtens de Overeenkomst niet nakomt, dan wel daartoe gerede twijfel bij Konflex bestaat, dan wel indien de Koper redelijkerwijs niet (langer) in staat kan worden geacht de op hem rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen;
b. Er een verzoek wordt gedaan tot schuldhulpverlening, toelating tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen, faillietverklaring of ontbinding van (de onderneming van) de Koper;
c. Door de Koper het besluit wordt genomen tot het aanvragen van het eigen faillissement of tot ontbinding van zijnde onderneming;
d. Er met betrekking tot de Koper of een deel van de activa van de Koper een verzoek is ingediend tot aanstelling van een curator, bewindvoerder of mentor c.q. een dergelijk verzoek is gehonoreerd;
e. De Koper surséance van betaling heeft verzocht of aan hem is verleend;
f. Als door uitgifte, overdracht of overgang van aandelen in het kapitaal van de vennootschap waarin de Koper de vestiging heeft ingebracht, door de overgang van stemrecht op die aandelen, dan wel ten gevolge van fusie of splitsing, door het nemen van aandelen of anderszins, de zeggenschap over de activiteiten van de vennootschap waar de Koper zich van bedient, door één of meer anderen wordt verkregen, in de zin van het S.E.R. – Besluit Fusiegedragsregels 2015, zulks ongeacht of die gedragsregels op de betreffende verkrijging van toepassing zijn;
g. Er een verzoek tot het leggen van beslag op zaken of vermogensrechten van de Koper wordt ingediend, dan wel een dergelijk beslag feitelijk wordt gelegd;
h. De Koper een natuurlijk persoon betreft en hij is komen te overlijden, of blijvend arbeidsongeschikt is geraakt;
i. De ondernemingsactiviteiten van de Koper feitelijk worden gestaakt;
j. De Koper zijn voornemen tot het aanbieden van een regeling/akkoord met crediteuren ter afwending van een faillissement, een surséance van betaling, schuldhulpverlening of schuldsanering ten uitvoer legt.
5.7 Indien Koper niet (tijdig) betaalt, is Koper aan Konflex buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijhorende besluit.
5.8 Naast de buitengerechtelijke kosten is Koper tevens de daadwerkelijk door Konflex te maken gerechtelijke kosten verschuldigd, verbonden aan de incassoprocedure.
6	Levertijd
6.1 Door Konflex wordt de Levertijd en/of Uitvoeringsperiode bij benadering vastgesteld; deze is derhalve indicatief en houdt nooit een fatale termijn in. Konflex behoudt zich het recht voor om de Levertijd en/of Uitvoeringsperiode tussentijds te wijzigen.
6.2 Konflex gaat er bij de vaststelling van de Levertijd en/of Uitvoeringsperiode vanuit dat zij de Overeenkomst kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op het moment van deze vaststelling redelijkerwijs bekend hadden moeten zijn.
6.3 In geval van wijziging van de omstandigheden, zoals die Konflex redelijkerwijs bekend waren toen de Levertijd en/of Uitvoeringsperiode werd overeengekomen, heeft Konflex het recht de Levertijd en/of Uitvoeringsperiode te verlengen met de tijd die redelijkerwijs nodig is om de Overeenkomst onder deze gewijzigde omstandigheden uit te voeren.
6.4 Wijziging van de Levertijd en/of Uitvoeringsperiode geeft Koper geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst, tenzij deze van significante omvang is. In dat geval kan Koper de Overeenkomst door een schriftelijke mededeling met bewijs van ontvangst aan Konflex ontbinden. Hij heeft dan, voor zover van toepassing, recht op teruggave van het voor het Product reeds betaalde gedeelte van de Prijs.
6.5 Overschrijding of tussentijdse aanpassing van de overeengekomen Levertijd en/of Uitvoeringsperiode geeft, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, nimmer recht op schadevergoeding.
7	Risico overgang
7.1 Levering van het Product vindt plaats, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, Ex Works conform de Incoterms 2010. Dadelijk nadat het Product is geleverd, draagt Koper het risico voor alle directe en/of indirecte schade die aan of door het Product mocht ontstaan, behalve voor zover de schade aan opzet of bewuste roekeloosheid van Konflex is te wijten.
7.2 Indien het transport van het Product door of door bemiddeling van Konflex geschiedt, dient Koper zorg te dragen en in te staan voor deugdelijk, volledig en voldoende ontvangstmaterieel alsmede gekwalificeerd personeel en dient Koper te garanderen dat (opslag)plaats(en), waarin of waar het Product gelost moeten worden, onbelemmerd en zonder risico’s bereikbaar zijn.
7.3 Op Koper rust een afnameplicht. Indien een door Konflex aangeboden Product wegens niet aan Konflex toe te rekenen omstandigheden niet (kan) wordt (worden) afgenomen, is Konflex bevoegd om, uitsluitend te zijner keuze, het Product op te slaan en/of te verkopen aan derden dan wel, indien opslag en/of verkoop redelijkerwijs niet van Konflex kan worden gevergd te (doen) vernietigen. Alle kosten, alsmede een eventuele minderopbrengst komen voor rekening van Koper. Een en ander laat onverlet alle eventuele andere rechten van Konflex tegenover Koper.
8	Eigendomsvoorbehoud, natrekking, zaaksvorming, vermenging, verpanding en retentierecht
8.1 Het door Konflex geleverde en nog te leveren Product blijft eigendom van Konflex totdat voldoening heeft plaatsgevonden van al hetgeen Koper verschuldigd is of zal worden uit hoofde van de Overeenkomst dan wel enige andere overeenkomst of rechtsverhouding, waaronder tevens begrepen alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten of rechtsverhoudingen.
8.2 Enig door Konflex geleverd of te leveren Product, dat krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van Koper worden doorverkocht.
8.3 Indien Koper zijn verplichtingen jegens Konflex niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat dit het geval zal zijn, is Konflex gerechtigd het Product waarop het in lid 1 van dit artikel bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, weg te (doen) halen bij (en met medewerking van) Koper dan wel bij derden die het Product voor Koper houden.
8.4 Het in lid 3 van dit artikel bepaalde laat het recht van Konflex op volledige schadevergoeding onverlet.
8.5 Koper is verplicht:
a. het onder eigendomsvoorbehoud geleverde Product te verzekeren en verzekerd te houden tegen de gebruikelijke risico’s. Hieronder vallen bijvoorbeeld schade door diefstal, water, brand en ontploffing;
b. de originele polis van de onder sub a van dit lid genoemde verzekering op eerste verzoek van of namens Konflex aan deze ter inzage te geven en van deze polis kopieën te verstrekken;
c. alle aanspraken van Koper uit hoofde van de onder sub a van dit artikel genoemde verzekeringen aan Konflex te verpanden;
d. zolang volledige betaling van het geleverde Product niet heeft plaatsgevonden, het onder eigendomsvoorbehoud geleverde Product als een goed huisvader te bewaren en erop toe te zien dat het Product onbeschadigd blijft.
8.6 Koper is verplicht het onder eigendomsvoorbehoud geleverde Product te merken als het eigendom van Konflex.
8.7 Indien Koper (mede) uit het door Konflex geleverde Product een nieuwe zaak vormt, vormt Koper die zaak slechts voor Konflex en houdt Koper de nieuw gevormde zaak voor Konflex totdat Koper alle uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan aan Konflex. Konflex heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door Koper alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
8.8 Het door Konflex aan Koper geleverde Product heeft, in het kader van de invulling van de verkeersopvatting met betrekking tot natrekking en vermenging zoals neergelegd in de artikelen 5:14 en 5:15 Burgerlijk Wetboek, te tellen als hoofdzaak.
8.9 Koper is verplicht om op alle manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Konflex ten aanzien van het Product wenst te treffen ter bescherming van zijn eigendomsrecht en die Koper niet onredelijk hinderen in diens normale bedrijfsvoering.
8.10 Koper verbindt zich op voorhand - tot zekerheid van alle (toekomstige) vorderingen welke Konflex buiten deze of gelijksoortige overeenkomsten op Koper heeft of zal verkrijgen - op eerste verzoek van Konflex, onverwijld mee te werken aan verpanding van het Product, of de nieuwe zaak als bedoeld in lid 7 van dit artikel, aan Konflex. Koper verbindt zich in dit kader onvoorwaardelijk zijn medewerking te verlenen aan het voldoen aan de vestigingsvereisten voor een rechtsgeldig pandrecht.
8.11 Het is niet mogelijk een pandrecht en/of enig ander recht te (doen) vestigen en/of eigenbeslag te doen leggen op het Product dat krachtens lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud valt. Dit verbod heeft goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 juncto artikel 3:98 BW. Koper is verplicht relevante derden, zoals doch niet beperkt tot financiers, actief te informeren over het voorgaande. Koper is verplicht Konflex te informeren zodra zij weet c.q. zou moeten vermoeden dat een derde een pandrecht en/of enig ander recht, daaronder tevens te verstaan een (derden)beslag, wil vestigen c.q. leggen en/of meent dit te hebben verkregen.
8.12 Konflex kan het retentierecht uitoefenen op het ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst door Koper aan Konflex ter hand gestelde goed/goederen, indien en voor zolang als:
a. Koper de Prijs niet (geheel) voldoet aan Konflex; en/of
b. Koper de Prijs en overige kosten van eerdere door Konflex verrichte Prestaties niet (geheel) voldoet aan Konflex; en/of
c. Koper niet (geheel) voldoet aan zijn overige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
9	Verplichtingen van Koper
9.1 Koper draagt zorg en staat in voor de geschiktheid, juistheid en volledigheid van de aan Konflex in het kader van de Overeenkomst relevante verstrekte gegevens, waaronder bijvoorbeeld maatvoeringen, berekeningen en tekeningen.
9.2 Koper is verplicht alle maatregelen en aanwijzingen te nemen c.q. op te volgen, die bij het gebruik van het Product (in acht) moeten worden genomen en die bijdragen tot de duurzaamheid en veiligheid van het Product. Dit betreft onder meer alle maatregelen en aanwijzingen die zijn genoemd door Konflex dan wel die zijn opgenomen in door Konflex meegeleverde handleidingen en/of instructiemateriaal.
9.3 Bij exportleveringen, waarbij Konflex het transport zelf, of door derden, laat uitvoeren, is Koper verantwoordelijk voor het aanleveren van informatie voor het opmaken van de exportdocumenten, het naleven van importreglementen, douaneformaliteiten, importheffingen, importbelastingen, het uitladen, lokale opslag, verzekering(en), transport naar de lokale eindbestemming en zijn alle kosten en risico's voortvloeiend uit voornoemde zaken voor rekening en risico van de Koper.
10	Garantie
10.1 Konflex garandeert dat het Product op het moment van levering voldoet aan de geldende kwaliteitseisen voor het Product en dat het Product geschikt is voor het doel waarvoor het dient te worden gebruikt.
10.2 Indien en voor zover ten aanzien van het Product een leverancier jegens Konflex tot enige vorm van garantie gehouden is, strekt de in lid 1 van dit artikel verleende garantie door Konflex nimmer verder dan de garantie verleend door deze leverancier.
10.3 Indien Koper meent dat aan het gestelde in artikel 10 lid 1 en lid 2 niet is voldaan, dient hij overeenkomstig artikel 11 van deze Algemene voorwaarden te handelen. Wanneer Konflex in dat geval vast stelt dat de klacht gegrond is, zal Konflex overeenkomstig het bepaalde in lid 4 van dit artikel handelen, doch uitsluitend indien Koper aantoont dat dit Gebrek in het Product veroorzaakt is door een onjuiste, fabricage, constructie of verwerking van het Product, dan wel door het aanwenden van ondeugdelijke materialen, grond- en hulpstoffen door Konflex.
10.4 Uitsluitend naar keuze van Konflex gaat Konflex over tot kosteloos herstel, danwel gehele of gedeeltelijke vervanging van het Product. Konflex kan, ook uitsluitend naar haar keuze, zijn garantieverplichting ook nakomen door het restitueren van de Prijs van de gebrekkige Product. Indien Konflex overgaat tot gehele of gedeeltelijke vervanging van het Product of tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de koopsom, kan hij het voordeel van eventueel tijdelijke gebruik door de Koper verrekenen. Uitdrukkelijk niet onder deze garantie begrepen zijn kosten welke redelijkerwijze niet ten laste van Konflex behoren te komen, zoals transport-, reis- en loonkosten.
10.5 Door vervanging of herstel van het Product krachtens lid 4 van dit artikel wordt de overeengekomen reclamatietermijn niet verlengd.
10.6 Konflex biedt geen garantie voor een Gebrek dat geheel of gedeeltelijk het gevolg is van een (gedeeltelijk) door Koper voorgeschreven wijze van verwerken, opslag, productie, constructie of fabricage dan wel geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is, door een door de Koper voorgeschreven toeleverancier, adviseur, onderaannemer of hulppersoon.
10.7 Niet onder de garantie vallen daarnaast gebreken die geheel dan wel gedeeltelijk zijn terug te voeren op:
a. onoordeelkundige behandeling door de Koper;
b. onjuiste opslag door de Koper waardoor het geleverde bijvoorbeeld blootgesteld wordt aan de inwerking van vocht, vervuiling, schimmel, droogte, licht, hoge en lage temperaturen, schokken en trillingen dan wel te langdurige opslag;
c. verlies/slijtage door normaal gebruik;
d. gebruik, be- of verwerking van het geleverde anders dan overeenkomstig de bij het geleverde verstrekte richtlijnen en specificaties of anders dan overeenkomstig het doel waarvoor de goederen geleverd zijn;
e. het niet opvolgen van de onderhouds- en/of gebruiksvoorschriften, zoals deze door Konflex mondeling zijn toegelicht en/of schriftelijk zijn aangeleverd;
f. het naleven van enig overheidsvoorschrift.
Gedurende de periode waarin Koper in verzuim is ter zake enige verplichting jegens Konflex, is Konflex niet gehouden tot het verlenen van enige vorm van garantie.
11	Klachten
11.1 Eventuele klachten die verband houden met zichtbare dan wel op eenvoudige wijze te controleren onvolkomenheden of tekortkomingen dienen door Koper na levering van het Product direct, voorzien van bewijsstukken, aan Konflex kenbaar te worden gemaakt. Een beroep op dergelijke onvolkomenheden of tekortkomingen kan niet op een later moment aan Konflex tegengeworpen worden.
11.2 Koper dient alle overige klachten binnen veertien dagen nadat hij eventuele onvolkomenheden of tekortkomingen heeft geconstateerd dan wel redelijkerwijze had kunnen constateren, doch uiterlijk binnen de vervaltermijn uit artikel 22 van deze Algemene voorwaarden, na levering van het Product, schriftelijk aan Konflex te melden.
11.3 De vorenbedoelde melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht en het betreffende Product te bevatten, onder meer voorzien van de gegevens van Koper en het bestelnummer, zodat Konflex in staat is adequaat te reageren en indien nodig een en ander te onderzoeken. Bij het uitblijven van een dergelijke melding wordt Koper geacht het geleverde Product te hebben goedgekeurd.
11.4 In ieder geval zal de beoordeling of het Product beantwoordt aan hetgeen is overeengekomen, plaatsvinden naar de toestand waarin het Product verkeerde op het tijdstip van levering. Het Product waarover door Koper is geklaagd, dient door Koper zorgvuldig, ongebruikt en onverwerkt te worden bewaard op een daartoe geschikte plaats en op eerste verzoek van Konflex voor nader onderzoek, door Konflex of een door Konflex aan te wijzen derde, ter beschikking te worden gesteld.
11.5 Indien Koper met inachtneming van dit artikel klaagt en zijn klacht betrekking blijkt te hebben op een aan Konflex toe te rekenen tekortkoming, zal Konflex, te zijner keuze:
a. hetzij overgaan tot herstel van het Product;
b. hetzij het betreffende Product vervangen, waarna het te vervangen Product eigendom van Konflex blijft/wordt.
Koper dient Konflex hiertoe een redelijke termijn te gunnen.
11.6 Een melding dat het Product niet beantwoordt aan de Overeenkomst is niet langer mogelijk indien Koper of een derde overgaat tot gebruik, verwerking of doorverkoop van het geleverde Product.
11.7 Na de gegeven melding ter zake een geconstateerde onvolkomenheid of tekortkoming, heeft Koper de plicht al het mogelijke te doen om de schade voor hemzelf, Konflex en/of een derde te beperken en beperkt te houden.
11.8 Niet als een tekortkoming of onvolkomenheid in de zin van dit artikel zal worden gezien een tekortkoming of onvolkomenheid ontstaan door normale slijtage, dan wel door Koper, of een door hem ingeschakelde derde, uitgevoerd(e):
a. onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik/onderhoud/reparatiewerkzaamheden;
b. aanpassing/verplaatsing zonder toestemming Konflex;
c. handeling in strijd met, al dan niet door de overheid opgelegde, veiligheidsnormen.
11.9 Klachten schorten de betalingsverplichting van Koper op geen enkele wijze op.
11.10 Op Koper rust de bewijslast dat het Product niet beantwoordt aan de Overeenkomst.
11.11 Aan het in dit artikel genoemde, kan Koper geen rechten ontlenen indien en voor zover hij tegenover Konflex tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen.
11.12 Klachten over facturen dienen door de Koper binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk aan Konflex te worden gemeld.
11.13 Elke actie op grond van dit artikel vervalt indien Koper niet of niet geheel aan het hierin bepaalde voldoet, waarop Koper wordt geacht het Product in alle opzichten als deugdelijk te hebben aanvaard.
12	Aansprakelijkheid / verzekering
12.1 Konflex betreft een handelsmaatschappij en geen producent. Koper zal Konflex voor eventuele tekortkomingen of voor het gebruik door Koper van het geleverde Product en/of het te gebruiken prototype van het Product op geen enkele wijze aansprakelijk houden. Konflex aanvaardt slechts verplichtingen tot schadevergoeding voor zover uit dit artikel blijkt.
12.2 De totale aansprakelijkheid van Konflex wegens toerekenbare tekortkoming in de verbintenis tot levering van enige prestatie – of enige andere rechtsgrond (waaronder tevens begrepen een vordering tot schadevergoeding gegrond op schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken) – is beperkt tot vergoeding van directe schade, tot een maximaal bedrag van 50% van de voor het Product bedongen Prijs (excl. omzetbelasting). Indien de Overeenkomst (hoofdzakelijk) een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op 50% van de vergoeding (excl. omzetbelasting) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale schadevergoeding voor directe schade meer bedragen dan het bedrag dat door de verzekering van Konflex wordt uitgekeerd. Onder directe schade in de zin van dit artikel wordt, voor zover Koper deze directe schade aantoont, uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel;
b. de redelijke kosten die Koper heeft gemaakt om het Product van Konflex aan de gesloten Overeenkomst te laten beantwoorden, indien en voor zover Koper allereerst van de in de artikelen 10 en 11 van deze Algemene voorwaarden genoemde mogelijkheden gebruik heeft gemaakt;
c. de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.
12.3 Uitgesloten van aansprakelijkheid van Konflex is indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in lid 2 van dit artikel.
12.4 Konflex is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de herroeping van een Aanbod.
12.5 Konflex is niet aansprakelijk voor door Koper dan wel enige derde geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door Koper of enige derde van het door Konflex geleverde Product.
12.6 Buiten de in lid 2 van dit artikel genoemde gevallen is Konflex op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, tenzij ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van Konflex en in dat geval beperkt tot een schadebedrag tot stand gekomen met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel, ongeacht de grond waarop een actie tot vergoeding van die schade wordt gebaseerd.
12.7 Koper kan enig recht tot schadevergoeding slechts inroepen nadat hij overeenkomstig artikel 11 van deze Algemene voorwaarden heeft geklaagd en hij Konflex, voor zover nodig - onder het stellen van een redelijke termijn - schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Konflex ook na het verstrijken van die termijn tekort blijft schieten.
12.8 Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.
13	Vrijwaring
13.1 Koper vrijwaart Konflex voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden voor zover die schade het gevolg is van het niet, niet behoorlijk of niet volledig naleven door Koper van deze Algemene voorwaarden of specifieke voorschriften van Konflex, dan wel het niet afdoende informeren door Koper van derden-gebruikers bij het gebruik van het product, dan wel het ten onrechte verstrekken van informatie of gegevens door Koper niet afkomstig van Konflex. In dergelijke gevallen is Koper verplicht alle schade die Konflex lijdt te vergoeden.
14	Overmacht
14.1 Onder overmacht wordt verstaan alle oorzaken die de (verdere) nakoming van de verplichtingen van Konflex uit de Overeenkomst verhinderen, voorzien of niet voorzien, en die niet aan Konflex kunnen worden toegerekend. Daartoe behoren in ieder geval, maar niet uitsluitend, ziekte en/of stakingen van bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken personeel van Konflex en/of Koper en/of derden, overheidsmaatregelen of –regelgeving, oorlog(sgevaar), terrorisme(dreiging), oproer, molest, brand, overstroming, aardbeving en het door derden tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen.
14.2 Bij overmacht, ongeacht het moment waarop deze ontstaat, is Konflex bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of (direct) te ontbinden. Indien als gevolg van de overmacht de opschorting langer dan zes maanden duurt, dan is Koper bevoegd Konflex voor de keuze te stellen om alsnog over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst, dan wel de Overeenkomst te ontbinden. Indien de overmacht slechts voor een deel de uitvoering van de Overeenkomst verhindert, dan is Koper slechts bevoegd de Overeenkomst voor dat gedeelte te ontbinden. Bij (gedeeltelijke) ontbinding ontstaan er geen ongedaanmakingsverbintenissen of verplichtingen tot schadevergoeding.
14.3 Indien Konflex de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken die volgen uit de wet en/of de Overeenkomst.
14.4 Indien Konflex de Overeenkomst wegens overmacht ontbindt, is Konflex gerechtigd te factureren voor zover ten tijde van het intreden van de overmacht de Overeenkomst reeds was uitgevoerd. Daaronder vallen in ieder geval alle op dat moment in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst reeds gemaakte kosten. Koper is gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke Overeenkomst betrof.
15	Opschorting / ontbinding / verrekening
15.1 Naast de overmachtsituaties als bedoeld in artikel 14 van deze Algemene voorwaarden is Konflex bevoegd de nakoming van zijn verbintenissen uit de Overeenkomst op te schorten, indien Koper enige opeisbare verbintenis jegens Konflex niet is nagekomen, dan wel indien Konflex in redelijkheid kan verwachten dat Koper zijn verbintenis(sen) jegens Konflex niet zal nakomen. In die gevallen zal Konflex niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding aan Koper.
15.2 Koper is niet bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst jegens Konflex op te schorten.
15.3 Konflex is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door schriftelijke kennisgeving aan Koper indien zich één of meerdere van de omstandigheden voordoen zoals omschreven in artikel 5.6.
15.4 In alle gevallen waarin Koper er serieus rekening mee moet houden dat hij zijn verplichtingen jegens Konflex niet kan nakomen, dient hij laatstgenoemde daarvan terstond op de hoogte te stellen. In dat geval is Konflex eveneens bevoegd de Overeenkomst te ontbinden op de wijze zoals bepaald in lid 3, aanhef, van dit artikel.
15.5 In andere situaties dan onder lid 3 van dit artikel benoemd, kan de Overeenkomst slechts worden beëindigd met wederzijds goedvinden.
15.6 Ontbinding leidt niet tot ongedaanmakingsverbintenissen. In afwijking van het voorgaande heeft ontbinding tot gevolg dat:
a. Koper per direct in verzuim is en alle vorderingen van Konflex onmiddellijk opeisbaar zijn;
b. alle eigendommen van Konflex onmiddellijk dienen te worden geretourneerd.
15.7 Konflex is te allen tijde bevoegd om enige schuld harerzijds aan Koper te verrekenen met een vordering van hem op Koper, nadat Konflex daartoe de Koper heeft aangeschreven. Koper doet afstand van het recht om een schuld aan Konflex te verrekenen met een vordering op Konflex.
16	Geheimhouding
16.1 Koper verplicht zich om al wat hem bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en waarvan hem het vertrouwelijke karakter bekend is of hij dit redelijkerwijs kan vermoeden, op generlei wijze bekend te maken – waaronder begrepen via kanalen van sociale media – of voor eigen doeleinden te gebruiken, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak tot bekendmaking noopt, dan wel dit voor bewaring van zijn rechten in rechte noodzakelijk is.
16.2 Koper verplicht zich deze geheimhoudings-verplichting, zoals opgenomen in lid 1 van dit artikel, met de voor of namens hem werkzame personen of door hen of Koper ingeschakelde derden overeen te komen.
16.3 Konflex heeft het recht om in geval van overtreding van de voorgaande leden door Koper en/of de voor hem werkzame personen en/of door hem ingeschakelde derden de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel met onmiddellijke ingang te ontbinden door schriftelijke kennisgeving conform hetgeen is weergegeven in artikel 15 van deze Algemene voorwaarden.
17	Privacy
17.1 De in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke door Koper aan Konflex verstrekte Persoonsgegevens van Koper worden, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, door Konflex op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, op een wijze die proportioneel en subsidiair is aan het verzameldoel hetgeen volgt uit de Overeenkomst.
17.2 Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit op grond van een rechterlijke uitspraak of wet of regelgeving is vereist, dan wel indien Konflex van overheidswege verzocht wordt persoonlijke gegevens van Koper te verstrekken.
18	Rechten van intellectuele eigendom
18.1 Konflex behoudt zich alle rechten van intellectuele- en industriële eigendom voor, al dan niet samenhangende met het Product.
18.2 Alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enig resultaat voortvloeiende uit de Overeenkomst, berusten bij Konflex, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De Koper draagt deze (aanspraken op) IE-rechten – voor zover nodig – om niet over aan Konflex. Voorzover een dergelijke overdracht niet door deze Algemene voorwaarden wordt bewerkstelligd, zal Koper op eerste verzoek kosteloos meewerken aan het bewerkstelligen van deze overdracht.
18.3 Onder resultaat als bedoeld in dit artikel, wordt verstaan al hetgeen in het kader van de Overeenkomst tot stand wordt gebracht ongeacht of de Koper daarbij gebruik maakt van enige bijdrage van Konflex en/of derden.
18.4 De Koper doet voor zover mogelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten op de in het kader van de Overeenkomst tot stand gebrachte auteursrechtelijke werken.
18.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt of verkrijgt de Koper geen gebruiksrecht met betrekking tot enig resultaat van de Overeenkomst.
18.6 Konflex behoudt zich uitdrukkelijk het auteursrecht voor met betrekking tot ieder in het kader van de Overeenkomst aan de Koper openbaar gemaakt werk. De Koper erkent dit voorbehoud.
18.7 Koper vrijwaart Konflex en stelt Konflex volledig schadeloos terzake iedere aanspraak van derden op grond van een (beweerdelijke) inbreuk op rechten van industriële of intellectuele eigendom ten gevolge van gebruik door Konflex van door de Koper ter beschikking gestelde vormen, modellen, mallen, ontwerpen of andere gegevens of producten of ten gevolg van opslag, aflevering of gebruik door Konflex van de (mede) volgens die gegevens, vormen, modellen, mallen of ontwerpen vervaardigde Producten/Product.
19	Inschakelen derden
19.1 Konflex kan voor de uitvoering van de Overeenkomst derden inschakelen. Deze derden opereren in dergelijke gevallen voor eigen rekening en risico en Koper kan Konflex niet aansprakelijk houden voor enigerlei gedragingen van deze derden. Konflex kan deze derden in vrijwaring oproepen in het geval dat Konflex wordt aangesproken door Koper wegens een door deze derden veroorzaakte schade.
20	Contractsovername
20.1 Konflex is te allen tijde gerechtigd al zijn rechten en verplichtingen, dan wel een gedeelte daarvan, samenhangende met of voortvloeiende uit (de uitvoering van) de Overeenkomst over te dragen aan een derde. Koper is hiertoe slechts gerechtigd nadat Konflex hiertoe schriftelijk uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
21	Prototypen en modellen
21.1 Prototypen, modellen en voorbeelden die door of namens Konflex aan Koper zijn getoond en/of verstrekt, gelden enkel als voorbeelden. Dit is slechts anders indien uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat het te leveren Product daaraan gelijk zal zijn. Konflex geeft uitdrukkelijk geen garantie op de prototypen, modellen en voorbeelden.
21.2 Kosten van prototypen, modellen en/of voorbeelden (waaronder tevens begrepen administratie , verpakkings- en verzendkosten) komen voor rekening van Koper.
21.3 Konflex is bevoegd een Product te leveren dat afwijkt van de prototypen, modellen en/of voorbeelden zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, indien het gaat om wijzigingen in het te leveren Product, de verpakking of bijbehorende documentatie, die vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of als het geringe wijzigingen van het Product betreft, die een verbetering betekenen.
22	Verval van recht
22.1 Iedere vordering jegens Konflex die – op welke wijze dan ook – verband houdt met of voortvloeit uit de uitvoering van de Overeenkomst vervalt in ieder geval door verloop van één jaar, tenzij dwingendrechtelijk een andere termijn geldt, te rekenen vanaf de dag van levering van het Product en/of tenzij anders overeengekomen.
23	Toepasselijk recht en bevoegde rechter
23.1 Op de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende c.q. daarmee samenhangende rechtsbetrekkingen tussen Partijen is het Nederlands recht van toepassing.
23.2 Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing.
23.3 Tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen, zullen alle geschillen tussen hen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem.
23.4 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

VERSIE JUNI 2018